Λεττονία

Εμπορικές Ονομασίες

Εμπορική ονομασία Επιστημονικές ονομασίες
Rudulis Scardinius erythrophthalmus
Saida Pollachius virens
Salaka Osmerus eperlanus
Salate Aspius aspius συνώνυμο για Leuciscus aspius
Sams Silurus glanis
Sapals Leuciscus cephalus συνώνυμο για Squalius cephalus
Sardīne Sardina pilchardus
Sardinellas Sardinella
Sarkanā plekste Glyptocephalus cynoglossus
Sarkanasari Sebastes
Sārtā dziļūdens garnele Parapenaeus longirostris
Šaurspīļu vēzis Astacus leptodactylus
Sēpija
Sevrjuga Acipenser stellatus
Sibīrijas store Acipenser baerii
Sīga Coregonus oxyrinchus
Signālvēzis Pacifastacus leniusculus
Sima Oncorhynchus masou συνώνυμο για Oncorhynchus masou masou
Smarīda Spicara smaris
Smilšplekstes Lepidorhombus

Πηγές Δεδομένων

Διαδώστε αυτή τη σελίδα

Πείτε τη γνώμη σας γι' αυτόν τον ιστότοπο και βοηθήστε μας να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες που σας προσφέρουμε

Πείτε τη γνώμη σας