Μάλτα

Εμπορικές Ονομασίες

Εμπορική ονομασία Επιστημονικές ονομασίες
Gurbell rar Sciaena umbra
Gurbell tal-Qawwi Umbrina cirrosa
Gurbell tork Sciaena umbra
Ħajwat Dentex gibbosus
Ħanzir Polyprion americanus
Ħmar Balistes carolinensis συνώνυμο για Balistes capriscus
Horned octopus Eledone cirrhosa
Ħuta kaħla Prionace glauca
Imsell Belone belone
Inċova Engraulis encrasicolus
Ingwata safra Buglossidium luteum
Ingwata skura Synapturichthys kleinii
Ingwata tar-rig Solea solea
Kaħli Oblada melanura
Kaplat Mugilidae
Kavall għajnejh kbar Scomber japonicus
Klamar Loligo vulgaris
Kubrit Euthynnus alletteratus
Laċċa Alosa alosa
Laċċa kaħla Sprattus sprattus

Πηγές Δεδομένων

Διαδώστε αυτή τη σελίδα

Πείτε τη γνώμη σας γι' αυτόν τον ιστότοπο και βοηθήστε μας να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες που σας προσφέρουμε

Πείτε τη γνώμη σας