Σλοβακία

Εμπορικές Ονομασίες

Εμπορική ονομασία Επιστημονικές ονομασίες
hrebeňovka svätojakubská Pecten jacobaeus
hrebeňovka veľká Pecten maximus
hrebeňovkovité Pectinidae
ihlica rohozobá Belone belone
jalec tmavý Leuciscus idus
jeseter malý Acipenser ruthenus
jeseter veľký Acipenser sturio
kalkan hladký Scophthalmus rhombus
kalkan veľký Psetta maxima συνώνυμο για Scophthalmus maximus
kalkany Lepidorhombus
kalmár obyčajný Loligo vulgaris
kambala malohlavá Microstomus kitt
kantar tmavý Spondyliosoma cantharus
kapor rybničný Cyprinus carpio
karas zlatistý Carassius carassius
konger európsky Conger conger
kopijonos belavý Tetrapturus albidus συνώνυμο για Kajikia albida
kopijonos krátkohrotý Tetrapturus angustirostris
kopijonos štíhly Tetrapturus pfluegeri
koruška európska Osmerus eperlanus

Πηγές Δεδομένων

Διαδώστε αυτή τη σελίδα

Πείτε τη γνώμη σας γι' αυτόν τον ιστότοπο και βοηθήστε μας να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες που σας προσφέρουμε

Πείτε τη γνώμη σας